η πλατφορμα

πλαισιο / υποβαθρο

Συνθήκες Εργασίας στον Τομέα των Δημιουργικών Βιομηχανιών

Η εργασία στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη ευελιξία, με την αυτό-απασχόληση, το freelancing, τη μερική και ορισμένου χρόνου απασχόληση, τη διαλείπουσα εργασία (intermittency), την ηθελημένη ή επιβεβλημένη πολυαπασχόληση (σε άλλες καλλιτεχνικές/δημιουργικές ή μη δραστηριότητες) να αποτελούν τις κυρίαρχες μορφές οργάνωσης της εργασίας. Οι παραπάνω μορφές ευέλικτης απασχόλησης συνεπάγονται την επισφαλοποίηση των όρων εργασίας, η οποία  επιδεινώνεται περαιτέρω σε περιόδους κρίσεων.

Οι διαδοχικές κρίσεις (χρηματοπιστωτική, πανδημική, ενεργειακή) δημιούργησαν και συνεχίζουν να παράγουν πρωτοφανείς προκλήσεις για όλους τους εργαζόμενους/-ες στις ΠΔΒ, πέρα από τα ήδη υπάρχοντα υψηλά επίπεδα εργασιακής επισφάλειας, σε εξαιρετικά αρρύθμιστα εργασιακά περιβάλλοντα. Επιτείνοντας την ευαλωτότητα και τις υφιστάμενες ανισότητες (έμφυλες, εθνοτικές, φυλετικές, ταξικές) αυτές οι διαδοχικές κρίσεις δημιουργούν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργούν νέες πρακτικές και δράσεις «από τα κάτω», καταδεικνύοντας την ανάγκη για μέτρα πολιτικής με στόχο την αντιμετώπιση της επιδείνωσης των συνθηκών εργασίας.

ΣΤΟΧΟΣ

Διασύνδεση Ερευνητών, Εργαζόμενων και Εμπλεκόμενων Φορέων στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Στόχο μας αποτελεί η δημιουργία ενός νέου διαδικτυακού μέσου που θα παρέχει την απαραίτητη υποδομή για τη διασύνδεση των ερευνητών με τους εργαζόμενους στις ΠΔΒ, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα και εμπλεκόμενα μέρη.

Μια διαδραστική πλατφόρμα που έχει σκοπό να:

  • γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ έρευνας και πραγματικότητας στους χώρους δημιουργικής εργασίας
  • διασφαλίσει τη διάδραση και την επικοινωνία μεταξύ ερευνητών και εργαζομένων στις ΠΔΒ
  • ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη μόνιμη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
  • παρέχει δεδομένα ανοικτής πρόσβασης και συστάσεις για συλλογική δράση
  • ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών, αναλύσεων και μελετών για την εργασία στις ΠΔΒ
  • ενδυναμώσει τις συλλογικότητες και τους φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων στις ΠΔΒ 
Scroll to Top