νομοι / ρυθμισεισ

κλαδικεσ σσε/δα


Στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) στις οποίες αναγράφεται η Πράξη Κατάθεσης (ΠΚ-Υπουργείου Εργασίας) ακολουθείται η χρονολογία της ΠΚ. Στις ΣΣΕ στις οποίες δεν αναγράφεται η Πράξη Κατάθεσης ακολουθείται η χρονολογία υπογραφής τους.


Τεχνικών Θεάτρου

Συμβαλλόμενα Μέρη:

  • ΣΗΦΗΘ/ Σωματείο Ηλεκτρολόγων Φωτιστών και Ηχητικών Θεάτρου
  • ΠΕΕΘ/ Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου

1996, 1997, 1999, 2001, 2004, 2005

Συμβαλλόμενα Μέρη:

  • ΣΕΤΘ/ Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου
  • ΠΕΕΘ/ Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου

1996, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013

 

Τεχνικών Κινηματογράφου-Τηλεόρασης

Συμβαλλόμενα Μέρη: 

  • ΕΤΕΚΤ-ΟΤ/ Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης -Οπτικοακουστικός Τομέας
  • ΣΑΠΟΕ/ Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Μέσων

1997, 1999, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010  


Προσωπικού Κινηματογράφων

Συμβαλλόμενα Μέρη: 

  • ΠΟΕΚΤ/ Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Κινηματογράφου Τηλεόρασης και Συναφών Κλάδων
  • ΠΕΥΚΕ/ Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων 
  • ΠΟΑΙΚ/ Πανελλήνια Ομοσπονδία Αιθουσαρχών Κινηματογράφου 
  • ΠΕΑΙΚ/ Πανελλήνια Ένωση Αιθουσαρχών Κινηματογράφου

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012 

Scroll to Top