Καρακιουλάφη, Χ. (2012). «Είναι και τέχνη και επάγγελμα»: προσλήψεις της καλλιτεχνικής εργασίας-το παράδειγμα των ηθοποιών στην Ελλάδα. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137(137-138), 113-140.

Η καλλιτεχνική εργασία και οι κανόνες που διέπουν τις καλλιτεχνικές αγορές εργασίας αποτελούν γρίφο για όσους ασχολούνται με την κοινωνιολογία των επαγγελμάτων ή με τις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της μισθωτής εργασίας. Ο βασικός προβληματισμός αφορά το εάν και κατά πόσο μπορούμε να κατανοήσουμε την καλλιτεχνική εργασία και τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα με τα συνήθη εργαλεία ανάλυσης και ερμηνείας που χρησιμοποιούμε στην περίπτωση άλλων μορφών αμειβόμενης εργασίας. Προκειμένου να εξετάσουμε αυτό το θέμα, στο παρόν άρθρο, θα εστιάσουμε στο επάγγελμα του ηθοποιού στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στο πώς τα ίδια τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται την εργασία τους και το επάγγελμα τους.

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/6712/6442

Scroll to Top